พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร

   วันที่ ๔ เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมวัชรเมธี, ดร. เจ้าคณะภาค ๙, เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๘, มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๒, บัณฑิตรุ่นที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๕ ที่จัดขึ้นใน ระหว่างวันที่  ๓-๔  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าดีเด่น
   ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประกอบด้วย
ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๘ จำนวน ๕๖ รูป/คน
มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๒ จำนวน ๑๐๓ รูป/คน 
บัณฑิต รุ่นที่ ๖๗ จำนวน ๓๐๙ รูป/คน
รวมทั้งสิ้น  จำนวน ๔๖๘ รูป/คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 93 ครั้ง