กิจกรรม Home Room

   วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและ ทำความเข้าใจกับเกณฑ์ภาษาอังกฤษอาเซียน วิทยากรโดย ดร.สิรินดา สายลุย ที่ปรึกษารองอธิบดีวิทยาเขตขอนแก่น และอาจารย์สริญญา มารศรี รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น เพื่ออบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย ณ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 62 ครั้ง