ตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ย

   วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, ประธานคณะทำงานศูนย์ฯ, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รองประธานคณะทำงานศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะทำงานบริหาร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   ต้อนรับนายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้ติดตาม ในโอกาสที่เดินทางตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง