การเมืองใหม่กับรัฐธรรมนูญไทย

   วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเสวนา“การเมืองใหม่กับรัฐธรรมนูญไทย” บูรณาการกับรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย และรายวิชาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน ได้รับความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยพระทรงพล กิตฺติโสภโณ (โชติกเวชกุล) เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี การจัด “โครงการวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี ๒๕๖๕” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองและความเป็นมาของวันรัฐธรรมนูญไทย ส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสำนึกเกี่ยวกับความสำคัญของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย และสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่หลากหลายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
- ภาคเช้า เป็นการเสวนาเรื่อง “การเมืองใหม่กับรัฐธรรมนูญไทย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีรนันท์ ฮวดศรี ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย/ว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคก้าวไกล จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการเสวนาโดย พระประเวช รฏฺฐธีโร (สุทุม) นิสิตชั้นปี ๔ และ พระธนานันท์ ธนรํสี (เพชรมุงคุล) 
นิสิตชั้นปี ๓
- ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวรัฐศาสตร์ เรื่อง “๔ ปี กับการเรียนรัฐศาสตร์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น” โดยได้รับเกียรติจาก พระครูวินัยธรเจตพล อินฺทปญฺโญ (สีลา) และ นางภาสวรรณ สิทธิกรณ์ ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๗๐ รูป/คน ประกอบด้วย คณาจารย์ จำนวน ๖ รูป/คน นิสิต จำนวน ๖๔ รูป/คน ณ อาคารบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺญมหาเถร)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 64 ครั้ง