จัดสอบและปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม

   วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดการสอบคัดเลือก และการปฐมนิเทศอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่ โดยการสรรหาคัดเลือกพัฒนา และนิเทศติดตามพระสอนศีลธรรมในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑,๑๔๐ รูป เพื่อเข้าไปเป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสำนักงานพระสอนศีลธรรม  
   การนี้ได้รับความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่ และมอบนโยบายเป็นพระสอนศีลธรรมสักกัด วิทยาเขตขอนแก่น ณ อาคารบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺญมหาเถร)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 88 ครั้ง