ศิลปะเบาใจ

   วันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น นำโดยพระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๓๐ รูป/คน ร่วมกิจกรรม Show & Share : ศิลปะเบาใจ กิจกรรมภายใต้โครงการ สินไซ : ทุนวัฒนธรรมสู่การสร้างสุขภาวะต่อสาธารณชนในวงกว้าง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ สัมผัสสภาพความเป็นจริง ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและสภาพความเป็นจริง บูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาวรรณกรรมไทยปริทัศน์และรายวิชาการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ร่วมกับกิจกรรม และให้นิสิตตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ศิลปะ ภาษา และ วรรณกรรมอีสาน
   ซึ้งมีกิจกรรมให้เข้าร่วม เช่นกิจกรรมเวิร์กชอป ศิลปะเบาใจ ช่วงที่ ๑ (สินไซเดินดง : ๗ ย่านน้ำ ๙ ด้านมหาภัย ) กิจกรรมเวิร์กชอป ศิลปะเบาใจ ช่วงที่ ๒ ( ทัศนศิลป์ – ดนตรี–การแสดง ) และกิจกรรมโสเหล่เสวนา หัวข้อ “ศิลปะเบาใจ : ทําให้ใจเบาได้จริงหรือ ?” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓ กลุ่ม (กลุ่มเยาวชนออทิสติก กลุ่มนักศึกษา กลุ่มผู้สูงวัย) และตัวแทนกระบวนกร (ทัศนศิลป์ ดนตรี การแสดง) 
จัดโดย : โฮงสินไซ ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกขอนแก่นมูลนิธิออทิสซึมเพื่อคนพิเศษและครอบครัว (Autism foundation) ณ โฮงสินไซ จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง