ติวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู

   วันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดติวข้อสอบ เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู กิจกรรมเตรียมความพร้อม ก่อนสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา 
โดยจัดตารางติวสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
วิชาชีพครู วิทยากร : นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง
วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยากร : ดร.สิรินดา สายลุน
วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิทยากร : นายเจนรบ โกรธา
วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยากร : นายพีรณัฐ สัญจกรกีรติกุล
ณ ห้องประชุมเรียเตอร์ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 65 ครั้ง