พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม

   วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี การนี้พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาเดินทางมาเปิดโครงการ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาวิชั้นสูงของคณะสงฆ์ และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยมี พระราชปณิธาน ว่า “ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” โดยการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ให้มีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ
   เพื่อให้ชีวิตเกิดความสมดุลและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล ซึ่งจากเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทำให้คนในสังคมต้องการได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ การปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิตซึ่งการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสู่การปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างที่ดี

   โดยการจัดโครงการ ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นิสิตรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร และให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาได้ 
   มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๙๓๐ รูป/คน แบ่งออกเป็น ๗ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย
๑. ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  นิสิตทั้งหมดจำนวน ๕๔๓ รูป/คน
๒. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดป่าบ้านยางหย่อง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นิสิตทั้งหมดจำนวน ๑๓๕รูป/คน
๓. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดพุทธบาทภูชาติ ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ รวมจำนวน ๘๐ รูป/คน
๔. วิปัสสนาจาริก ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มีนิสิตสมัครเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน ๑๒ รูป
๕. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดกู่มิถิลา ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นิสิตทั้งหมดจำนวน ๙๖ รูป/คน
๖. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีนิสิตทั้งหมดจำนวน ๔๔ รูป/คน
๗. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สาขาต่างประเทศ วัดพระบาทนายาง ภูเขาควาย เมืองทุรคม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีนิสิตทั้งหมดจำนวน ๒๐ รูป/คน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 66 ครั้ง