สวดมนต์ถวายพระองค์ภา ฯ

   วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตกาวนาเป็นพิเศษที่ถวายพระพรชัยมงคลแด่ "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา" ตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในการนี้พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้นำสวด พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มากกว่า ๕๐๐ รูป/คน จากศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ศูนย์คือ ๑.ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒.ปฏิบัติธรรมวัดกู่มิถิลา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ๓.ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดพุทธบาทภูชาติ จ.ชัยภูมิ ๔.ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดป่าบ้านยางหย่อง ๕.ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ได้ร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพียงกันถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา"ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 53 ครั้ง