อธิการบดีเยี่ยมศูนย์วิปัสสนาภาวนา

   วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่าศรีเจริญธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถวายการต้อนรับพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ้าคณะภาค ๕, รองแม่กองบาลีสนามหลวง ในโอกาสที่ท่านเมตตาเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่าศรีเจริญธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   การนี้พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ้าคณะภาค ๕, รองแม่กองบาลีสนามหลวง เมตตามอบปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ในพิธีมอบปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมชุดครุยวิทยะฐานะ แก่ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 60 ครั้ง