พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรม

   วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมตักบาตรเช้า และพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี
   การนี้พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาเดินทางมาเป็นองค์ประธานปิดโครงการ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 76 ครั้ง