ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า

   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สาขาวิชาการสอนภาษาไทยทุกท่าน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู "ตำแหน่งครูผู้ช่วย" ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดสอบ ๒๕๖๕)


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 75 ครั้ง