อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx

   วันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาเดินทางมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  จัดโดยสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งวิทยาเขตขอนแก่น ได้ส่งโครงร่างองค์กร ข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ขององค์กร และหมวดกระบวนการ ถึงสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ และจะประกาศผลการประเมินในวันที่ ๑๘ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยที่เป็นการเชื่อมโยงกับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาองค์กรในครั้งนี้
   การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทบทวนปรับปรุงข้อมูลตามร่างผลลัพธ์หมวดที่ 7 และสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องและให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามรูปแบบวิธีการในการทำงานภายในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม ๕๔ รูป/คน 
   การอบรมในภาคเช้า ได้กำหนดให้บรรยาย “เทคนิควิธีการออกแบบการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริบทการทำงานของผู้รับผิดชอบ ตามสำนัก ส่วนงาน และกลุ่มงานภายในวิทยาเขตขอนแก่น” โดย ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร
ในภาคบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ work shop และนำเสนอ รับฟังขอเสนอแนะการจัดทำแผนพัฒนา ๑๓ กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑. แผนพัฒนากระบวนการจัดทำกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มที่ ๒. แผนพัฒนาการวิเคราะห์กระบวนการทำงานหลัก
กลุ่มที่ ๓. แผนพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า
กลุ่มที่ ๔. แผนพัฒนากระบวนการบริหารขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากร
กลุ่มที่ ๕. แผนพัฒนากระบวนการจัดการต้นทุน
กลุ่มที่ ๖.แผนพัฒนาค้นหาปัจจัยความผูกพันและประเมินความผูกพันของบุคลากร
กลุ่มที่ ๗. แผนพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
กลุ่มที่ ๘. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
กลุ่มที่ ๙. แผนพัฒนาระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรระยะสั้น
กลุ่มที่ ๑๐. แผนพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มที่ ๑๑. แผนพัฒนาการบริหารวิชาการและการทะนุศิลปะวัฒนธรรม
กลุ่มที่ ๑๒. แผนพัฒนาชุดความรู้ด้านการเรียนการสอน
กลุ่มที่ ๑๓. แผนพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 8 ครั้ง