โครงการการพัฒนาศักยภาพพระนิเทศ

   วันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบหมายให้พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการโค้ชเพื่อการจักการเรียนรู้แบบโครงงานวิถีพุทธสำหรับพระสอนศีลธรรมกลุ่มแกนนำ และพัฒนาเป็นพระนิเทศก์ จัดโดยศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกาจัดการเรียนรู้และการโค้ชพระสอนศีลธรรมในการจักการเรียนรู้โครงงานวิถีพุทธ เสริมศักยภาพการเป้นพระนิเทศการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรม และประเมินความเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ การโค้ช และเป็นพระนิเทศก์การจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรม ณ อาตารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 8 ครั้ง