ขอเปิดหน่วยวิทยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ ๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการขอเปิดหน่วยวิทยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยพระครูวรธรรมธัช,ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขออนุมัติโครงการ ขอเปิดหน่วยวิทยบริการจังหวัดกาพสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และโครงการขอเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางพระพุทธศาสนาให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่การบริหารกิจการ คณะสงฆ์ พระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ ได้ศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในระดับอุดมศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านพระพุทธศาสนา และเพื่อคงอัตราจำนวนของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มากขึ้นจากการไม่ ต้องย้ายวัดหรือลำบากในการเดินทางไปเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์อื่นและคงอยู่ในสมณเพศยาวนานขึ้น

    คณะทำงานดำเนินการเตรียมความพร้อมการขอเปิดหน่วยวิทยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ดำเนินการทำเอกสารเพื่อรับการตรวจความพร้อมการเปิดหน่วยวิทยบริการ และเปิดสอนหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เข้าตรวจโดยคณะกรรมการ ตรวจความพร้อมการเปิดหน่วยวิทยบริการ โดยส่วนงาน กองแผนงานสำนักงานอธิการบดี ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาพสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 13 ครั้ง