การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx (2)

   วันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมขับเคลื่อนงาน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องและให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามรูปแบบวิธีการในการทำงานภายในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 7 ครั้ง