ประชุมสัมมนาการวิพากษ์แผนแม่บทฯ

   วันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ชั้น ๒ อาคารหอประชุม เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาการวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ วิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ระดับหน ทั้ง ๔ หน ประกอบด้วย คณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลางหนเหนือ หนตะวันออก และหนใต้ เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ในระดับหน ข้าราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น อันนำไปสู่การดำเนินการจัดแผนแม่บทที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริง ได้รับความเมมตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑, เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร, ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพระเถรานุเถระ ตลอดจน เมตตากล่าวเปิดการประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
   การนี้พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถวายการต้อนรับ และต้อนรับมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วย คณะสงฆ์ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก และภาคีเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๘๐ รูป/คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 9 ครั้ง