มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕

   ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม งานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ
- ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. บรรยายโดย พระพรหมบัณฑิต  กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีมอบโล่แก่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบปี ๒๕๖๕ และเปิดงานมหกรรมโดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
   ในการนี้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น กรรมการและเลขานุการโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนตะวันออก  พระอุดมปัญญาภรณ์  อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนตะวันออก ร่วมพิธีด้วย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 8 ครั้ง