ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรม :ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) , แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) วิทยาเขตขอนแก่น และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วิทยาเขตขอนแก่น การนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.,รองอธิการฝ่ายแผนและพัฒนา เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และบรรยายในหัวข้อ“ทิศทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)”
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และสร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” โดยกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑. จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้มีสติปัญญาและคุณธรรม ๒. พัฒนางานวิจัย หรือสร้างพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ๓. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน วัด ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมให้เกิดสันติสุข ๔. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ ๕. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
   โดยมีเป้าหมายในการนำวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ของแผนพัฒนาระดับสถาบัน ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบระยะยาวที่ชัดเจน สามารถเผชิญสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อการดำรงอยู่และความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล /กิจกรรม: ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) , และแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐), สู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกส่วนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อผู้ประปฏิบัติงาน และต่อองค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐ รูป/คน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 96 ครั้ง