กิจกรรมสนองพระราชดำริ

   วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ต้อนรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น : ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น โดยนายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ ๑๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น
   ในการนี้ นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น มอบหมาย นางจันทิรา นัดทะยาย พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าหน้าที่พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีเจ้าของแปลงโคก หนอง นา จาก อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอพล และอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ รวมจำนวน ๑๙๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
๑) พัฒนาการอำเภอ จำนวน ๒๖ คน
๒) เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน ๙ คน
๓) ประชาชนเครื่อข่าย โคก หนอง นา ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๖๐ คน แยกเป็น อำเภอพล จำนวน ๖๑ คน อำเภอแวงใหญ่ จำนวน ๗๑ คน และอำเภอแวงน้อย จำนวน ๒๘ คน
   การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เน้นหนักให้เกิดการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นทุนของชุมชนให้สามารถเข้าสู่กระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทต้นไม้และประเภทการจัดการของเสีย จึงกำหนดให้มีการให้ความรู้หัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก" โดยนายร่องกี้ พลเยี่ยม หัวข้อ"การใช้ทุนชุมชนและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก" โดยนายปรีชา หงอกสิมมา และหัวข้อ "การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการสร้างรายได้ชุมชน" โดย จ่าสิบเอกยุทธนา ปัญญาศิริ นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการวัดขนาดต้นไม้เพื่อคำนวณค่าการลดปริมาณก๊าซคาร์บอน ซึ่งการฝึกปฏิบัติจะดำเนินการ ณ แปลงพุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 86 ครั้ง