MCUKK OPEN HOUSE

   วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ “MCUKK OPEN HOUSE เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕” โดยวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กำหนดจัดงาน “MCUKK OPEN HOUSE เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖”  เพื่อให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาได้เสนอผลการปฏิบัติงาน เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนให้แก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจ เป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และให้โอกาสแก่นิสิตในการนำเสนอผลงานและแสดงความสามารถ  และเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ และโรงเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนอันจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งผู้บริหาร,คณาจารย์,เจ้าหน้าที่,นิสิต และหน่วยงานต่างๆ ครูและนักเรียน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น ๕๕๐ รูป/คน
   กิจกรรมภายในงานสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก มีทั้งนิทรรศการผลงานว่าที่บัณฑิต ผลงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ/นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิทรรศการผลการดำเนินงานสถาบันภาษา และกลุ่ม วชร นิทรรศการหลักสูตร/สาขาวิชา ผลงาน สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เปิดสอนในวิทยาเขตขอนแก่น และการแนะนำหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ถนนคนเดิน เพลิดเพลินกับร้านอาหารน้ำดื่ม และกิจกรรมแสนสนุก จากนิสิต มจร.ขอนแก่น ทุกรูป/คน การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน “วงโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์” การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน กิจกรรมประกวดรางวัลการจัดนิทรรศการผลงานว่าที่บัณฑิตยอดเยี่ยม กิจกรรมจับฉลาก Lucky draw ลุ้นรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ณ อาคารหอประชุม ๘๐ พรรษา ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 118 ครั้ง