โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร

   วันพฤหัสบดี ที่ ๒  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเมตตามอบหมายให้พระอุดมปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  (ภายใต้กิจกรรม : อบรมการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ในการบริหารงานด้วยระบบ MIS เพื่อเป็นฐานข้อมูล  BIG Data) พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นแนวทางการดำเนินงานของบุคลากร โดยนายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อำนวยสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถว่ายรายงานต่อประธานในพิธี
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยส่วนคลังและทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ภายใต้กิจกรรม : อบรมการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ในการบริหารงานด้วยระบบ MIS เพื่อเป็นฐานข้อมูล BiG Data เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลการบริหารงานด้วยระบบ MIS ฐานข้อมูล BiG Data ในการดำเนินการที่เป็นเลิศ (edpex ) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานจากระบบ MIS ของบุคลากร จำนวน ๕ ระบบประกอบด้วย
๑. ระบบแผนและงบประมาณ ๑ ระบบ 
๒. ระบบการเงิน ด้านรับ – ด้านจ่าย ๒ ระบบ
๓. ระบบบัญชี ๑ ระบบ
๔. ระบบพัสดุ ๑ ระบบ 
   ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วารี เชื้อปรุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ในการบริหารงานด้วยระบบ MIS  เพื่อเป็นฐานข้อมูล BIG Data มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ MIS เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑๒ รูป/คน, สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๗ รูป/คน, วิทยาลัยสงฆ์วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๘ รูป/คน, หน่วยวิทยบริการห้องเรียนกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ รูป   รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๘ รูป/คน
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 79 ครั้ง