ติดตามผลการดำเนินโครงการ

   วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑) จัดโดยกลุ่มงานแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น 
   ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาเขตขอนแก่น (ไตรมาสที่ ๑) เพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖วิทยาเขตขอนแก่น กลุ่มงานแผนและงบประมาณ จึงขอติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑) มี ๑๑ โครงการดังนี้
โครงการที่ ๑ โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต (ปฏิบัติติธรรมเฉลิมพระเกียรติ) ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
โครงการที่ ๒โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
โครงการที่ ๓ โครงการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
โครงการที่ ๔ โครงการพัฒนาเครือข่ายตาม MOU ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
โครงการที่ ๕ โครงการกฐินมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
โครงการที่ ๖ โครงการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
โครงการที่ ๗ โครงการพัฒนา โคก หนอง นา พุทธอารย เกษตร ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
โครงการที่ ๘ โครงการพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ย ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
โครงการที่ ๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของ ไทย ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
โครงการที่ ๑๐ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
โครงการที่ ๑๑ โครงการอุดหนุนพัฒนากิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

ณ ห้องประชุมอาคันตุกะ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 97 ครั้ง