อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา

   วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริมกาศึกษาให้มีประสิทธิภาพอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ระยะที่ ๑๓ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   ด้วยวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิระยะที่ ๑๓ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  เพื่อให้บุคลากรทุกส่วนงานได้มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจ ในการจัดทำแผนและกำหนดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนพัฒนาวิทยาลัย ได้มีทิศทางอันเป็นแผนงาน และโครงการที่ชัดเจนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์การดำเนินงานและนโยบายของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้ขออนุมัติบุคลากรในส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิระยะที่ ๑๓ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ณ สวนแก้วมังกร ร้อยร้านโฮมสเตย์ ๔๙๙ อำเภอ น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 110 ครั้ง