เรียงร้อยถ้อยคำ

   วันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา. ๑๓.๐๐ น. พระมหาดาวสยาม  วชิรปญฺโญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด สัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “เรียงร้อยถ้อยคำ สู่คำร้องของบทเพลง กับ เนมสุรพงศ์”  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนา เพื่อศึกษาเนื้อหาภาษา รูปแบบในการแต่งเพลงนิสิตได้รับความรู้ใหม่ เพิ่มทักษะและกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน สามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
   ปัจจุบันเพลงเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก มีการใช้คำที่มากกมายหลากหลายในการแต่งเพลง ทั้งภาษาที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ และภาษาที่กำกวม ทำให้ผู้ฟังเพลงอาจไม่เข้าใจในเนื้อหาของเพลงได้ดีมากเท่าใด ถ้าหากเราได้รู้จักที่มาของคำที่นำมาใช้ในการแต่งเพลง และรูปแบบแนวทางที่นำมาแต่งเพลงก็อาจจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาของเพลงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพื่อให้สอดคลองกับรายวิชา สัมมนาทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทย นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้จัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “เรียงร้อยถ้อยคำ สู่คำร้องของบทเพลง กับ เนมสุรพงศ์” มีผู้เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ รูป/คน โครงการสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ A อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 37 ครั้ง