โครงการสัมมนาเครือข่ายวารสาร

   วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, วารสารธรรมทรรศน์, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น และ Journal of Buddhist Education and Research ร่วมกันจัด โครงการสัมมนาเครือข่ายวารสารสำหรับบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นิพนธ์บทความ โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเกณฑ์การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ จัด ณ ห้องภูเก้า โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 92 ครั้ง