กีฬาภายในสานสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัด “กิจกรรมกีฬาภายในสานสัมพันธ์ชาวมหาจุฬาขอนแก่น MAHACHULA KHONKAEN GAMES ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตศึกษา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺญมหาเถร) 
- นักกีฬาแต่ละคณะสีเคลื่อนขบวนลงสู่สนามกีฬาฟุตบอล ประกอบด้วย
 - คณะสีแดง
 - คณะสีฟ้า
 - คณะสีเขียว
 - คณะสีม่วง
- ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทย ทองดี ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ตัวแทนแต่ละคณะสีเชิญธงชาติ/ธงมหาวิทยาลัย/ธงประจ าคณะสี
- พิธีกรสั่งนักกีฬาทั้งหมดตรง แล้วสั่งกลับหลังหัน พร้อมกันเชิญธงชาติ/ธงมหาวิทยาลัย/ธงประจำคณะสี
- บรรเลงเพลงชาติไทย เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย และ เพลงกราวกีฬา ตามลำดับ
- นายกสโมสรนิสิต กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและเปิด “กิจกรรมกีฬาภายในสานสัมพันธ์ชาวมหาจุฬาขอนแก่น MAHACHULA KHONKAEN GAMES ครั้งที่ ๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕”
- นักกีฬาวิ่งคบเพลิงรอบสนาม ๑ รอบ พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬา
- จุดคบเพลิงที่กระถางคบเพลิง
- นักกีฬาอาวุโสนำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ำยวิชำการ
- บรรเลงเพลง เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย นำนักกีฬาเคลื่อนออกจากสนามกีฬาฟุตบอล และประจำที่สแตนเชียร์/อัฒจรรย์ของแต่ละคณะสี
- ชุดการแสดงประจำคณะสี คณะสีละ ๕ นาที จำนวน ๑ ชุดการแสดง
- เริ่มการแข่งขันกีฬำประเภททั่วไป


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 92 ครั้ง