บุญกุ้มข้าวใหญ่และบุญผะเหวดฯ

ร่วมสืบสานงาน มหาทานบารมี บุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๖  ที่ มจร.ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
- พิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นสู่ที่ประดิษฐาน 
- แห่ผะเหวดเข้าเมือง
- เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสนปริทรรศน์  โดย "พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ.,ผศ.ดร."
- พิธีสมโภชสู่ขวัญข้าว โดย นายเศรษฐพล พิมพะวงษ์


วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
 - พิธีแห่ข้าวพันก้อน-ฟังเทศน์คาถาพัน
- พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี เทศน์คาถาพัน ผูกที่ ๑
- พระมหาธีระภัทร์ ภทฺรํสี เทศน์คาถาพัน ผูกที่ ๒
- สามเณรธราเทพ โควิชัย เทศน์สังกาส 
- พิธีฟังเทศน์มหาชาติ เทศน์แหล่อีสานสามธรรมาสน์ โดย
 ๑) พระใบฎีกาณัฐวุฒิ ธมฺมปาโล
 ๒) พระศุภโชค สุนฺทรธมฺโม
 ๓) พระณัลทวัฒน์ กิตฺติวรวิญฺญู
-การแข่งขันตีกลองแลง
- แห่กัณฑ์หลอน ถวายกุ้มข้าวใหญ่ และต้นกัณฑ์หลอน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 124 ครั้ง