หลักสูตร ป.สบ.ออกแนะแนว

   วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 11:00 น  หลักสูตร ป.สบ. ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพื่อบำบัดโรค (ป.สบ.) ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าพบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความหลากหลายช่องทาง ในขับเคลื่อนหลักสูตร (ป.สบ.) และได้แนวทางประชาสัมพันธ์ บุคลากรด้านสาธารณสุข และ รพ. สต. ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จะส่งบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าอบรม โครงการอบรมสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพื่อบำบัดโรค   ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 ณ อาคารสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30/1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000
   ในนามของตัวแทนหลักสูตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพื่อบำบัดโรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่ง ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 105 ครั้ง