ปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ.

   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565 โดย พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาเป็นประธานเปิดพิธี มีวัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกในการชำระหนี้ มีทักษะคุณธรรม 
๒) เพื่อถ่ายทอดทักษะการเรียนรู้อาชีพและการตระหนักรู้ทางการเงิน
๓) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตในการก้าวออกไปสู่สังคมของบัณฑิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- การบรรยาย เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิต ในการก้าวออกไปสู่สังคมของบัณฑิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
- การบรรยาย เรื่อง “การปลูกฝังจิตสำนึกในการชำระหนี้ มีทักษะคุณธรรม” และ “การถ่ายทอดทักษะการเรียนรู้อาชีพและการตระหนักรู้ทางการเงิน” โดย ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
   สรุปประเด็นคือ เพื่อให้นิสิตรู้ถึงภาระหน้าที่ของตนเองเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว รวมไปถึงการเป็นผู้รับและผู้ให้ที่ดีที่จะชำระหนี้คืนเพื่อเป็นการส่งต่อโอกาสดีๆ ให้แก่นิสิตที่จะกู้ยืมต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 103 ครั้ง