อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ

   วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ร่วมกับค่ายลูกเสือแก่นนคร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C) สำหรับนิสิต สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยจัดระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นการฝึกอบรมขั้นความรู้ทั่วไป ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ คือ ๑) ผู้ใหญ่ในกิจการลูกเสือ ๒) กิจการลูกเสือโดยสังเขป ๓) สาระสำคัญของการลูกเสือ และ ๔) บทเรียนรู้จักซึ่งกันและกัน
   เพื่อให้นิสิตที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจหลักการและวิธีการ ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C) ให้นิสิตที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ในวิธีการลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ไปใช้เพื่อสนองการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของลูกเสือได้ นิสิตได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ในกิจกรรมลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ และสาธิตวิธีการสอนได้ และเพื่อให้นิสิตสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ตามลำดับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประภาพร ภูขาว รองผู้อำนวยการ สพป.ขก. ๑ มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ซึ่งคาดว่าจะทำให้การฝึกอบรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ทุกประการ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 80 ครั้ง