อบรมสมาธิภาวนาฯเพื่อการบำบัดโรค

   วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพื่อการบำบัดโรค ประจำปี ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ส่งเสริมการบริการความรู้ด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการกับหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ผู้สนใจเขาอบรมเรียนรู้ และมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดโครงการเป็นรุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสมาธิภาวนาเพื่อการบำบัดรักษาโรคต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการปฏิบัติสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ระบบการทำงานของร่างกาย กระบวนการและมูลเหตุแห่งการเกิดโรค ตามหลักพุทธศาสนา หลักการแพทย์ และหลักการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้หลักการปฏิบัติสมาธิภาวนาสามารถใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อการบำบัดรักษาตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และบูรณาการความรู้ไปใช้ควบคู่กับวิชาชีพได้ โดย มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าอบรมในโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๓๐ รูป/คน ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 87 ครั้ง