สัมมนาถอดบทเรียนนิสิตปฏิบัติวิชาชีพฯ 1

   วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาถอดบทเรียนนิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ (ปี ๑) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เเละสาขาวิชาสังคมศึกษา ดำเนินการโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๔ ปี) ซึ่งหลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตต้องปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นเวลา ๓ ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ นี้ นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา (สังเกตการณ์สอน) เสร็จสิ้นตามกระบวนการที่หลักสูตรและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกำหนดเป็นที่เรียบร้อย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา จึงได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาถอดบทเรียนสำหรับนิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1 (ปี 1) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อทบทวนทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา สะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา พร้อมรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา จากผู้บริหารคณาจารย์ และวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ และปลูกฝังจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครูให้แก่นิสิต
   การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ครูชานนท์ อรัญสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่ครู ในสถานศึกษาโดยตรง บรรยายให้ความรู้ ผ่านกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา และบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ“ความคาดหวังจากสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นครู” ณ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 70 ครั้ง