กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ

   วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กอายุแรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพัฒนา เด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " 
   ซึ่งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกองทุนได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ฯ และนำดอกผลไปมอบทุนอุปการะให้แก่เด็กที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งในปัจจุบันกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น มีเงินทุนรวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๗,๗๓๖.๔๙ บาท


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 87 ครั้ง