ประชุมเตรียมความพร้อมขบวนแห่

   วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เตรียมความพร้อมขบวนแห่ "อัญเชิญพระศรีสัตนาคนหุต" (หลวงพ่อพระลับ) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เพื่อเป็นศิริมงคล ในงานประเพณีฮดสรงบุญเดือนห้า แห่น้ำสมมา ถวายบูชาต้นดอกไม้ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๖ 
   โดยมีวัดธาตุพระอารามหลวง ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุม ณ วัดธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 82 ครั้ง