ตุ้มโฮมศิษย์เก่าการสอนภาษาไทย

   วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และ ชมรมภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัด“งานคืนสู่เหย้าตุ้มโฮมศิษย์เก่าการสอนภาษาไทย” และ “พิธีแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตการสอนภาษาไทย (BYE NIOR) ๒๕๖๕”๑. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า กับ หลักสูตร มหาวิทยาลัย และ ศิษย์ปัจจุบัน พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตการสอนภาษาไทย ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจและกำลังใจให้กับนิสิตที่กำลังศึกษาในปัจจุบัน และเพื่อระดมทุนจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของหลักสูตรและชมรมภาษาไทย ณ ลานจอดรถหน้าอาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 73 ครั้ง