อบรมระยะสั้นหลักสูตรพุทธอารยเกษตร

   วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา"โคก หนอง พุทธอารยเกษตร กิจกรรมอบรมระยะสั้นหลักสูตรพุทธอารยเกษตร ความรู้ให้กับเครือข่าย ของภาคีเครือข่าย วัด ชุมชน และท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป รุ่นที่ ๑
   วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ สิรินดา สายลุน ให้ความรู้ เรื่องการทำดินปลูกออร์แกนิค, การตอนกิ่ง ทำพันธ์ไม้สูตรออร์แกนิค, การทำน้ำยาเอนกประสงค์ออร์แกนิค, การทำขนมเบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม กาแฟสด สมุทตี้ ณ อาคารอาคันตุกะ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 33 ครั้ง