พิธีปัจฉิมนิเทศ

   วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด “พิธีปัจฉิมนิเทศ” แด่ผู้สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
   ด้วยสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาสังคมศึกษา จึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดจัด “พิธีปัจฉิมนิเทศ” แด่ผู้สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในความสำเร็จของบัณฑิตมหาจุฬาฯ จึงได้จัดพิธีมอบใบรับรองปริญญาบัตรและวุฒิการศึกษา และพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
   เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแด่ผู้สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ ๖๘ ได้นำวุฒิการศึกษา ไปประกอบในการขอใบประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่สำเร็จการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพครู ตระหนักถึงอุดมการณ์ความเป็นครู และสำนึกรักในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้
 พิธีปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
 ๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ รูป/คน
 ๒) ผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย รุ่นที่ ๖๘ จำนวน ๓๕ รูป/คน
 ๓) นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ ๖๘ จำนวน ๒๒ รูป/คน
 รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๗   รูป/คน
   การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ ดำเนินการโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 120 ครั้ง