มอบวุฒิบัตรหลักสูตรพุทธอารยเกษตร

วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานมอบวุฒิบัตร และปิดโครงการพัฒนา"โคก หนอง พุทธอารยเกษตร กิจกรรมอบรมระยะสั้นหลักสูตรพุทธอารยเกษตร ความรู้ให้กับเครือข่าย ของภาคีเครือข่าย วัด ชุมชน และท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป รุ่นที่ ๑ ณ อาคารอาคันตุกะ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 76 ครั้ง