รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์

   วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของไทย สืบสานประเพณีสรงน้ำ รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่นเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของไทย สืบสานประเพณีสรงน้ำ รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ ขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเกิดความร่มเย็น  และการสืบสานประเพณีอันดีงาม อันเป็นมรดกล้ำค่าของไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญของไทย สืบสานประเพณีสรงน้ำ รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ ขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีขององค์กรอีกทั้งเป็นการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทยให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป ณ ศาลาศูนย์วิปัสสนาภาวน สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 132 ครั้ง