พิธีทำบุญรวมญาติและรดน้ำดำหัว

   วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M. 101.75 MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกชมรมรวมพลคนพุทธ และพุทธศาสนิกชน จัดพิธีทำบุญรวมญาติและรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าเจ้าโคตร ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันสงกรานต์ 
   การนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธี ณ ศาลารวมใจ ศูนย์วิปัสสนาภาวนาสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง