บวชเณรภาคฤดูร้อน

   วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระอุดมปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานพิธีขอขมา ปลงผมนาค และพิธีบายศรีสู่ขวัญนาค ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ณ ศาลารวมใจ ศูนย์วิปัสสนาภาวนาสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 34 ครั้ง