พิธีทำบุญตักบาตรสามเณร

   วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ วัดธาตุ พระอารามหลวง และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อน "สามเณรบัณฑิต รุ่นที่ ๓" ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ได้รับเกียรติจากนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
   การนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตานำสามเณร จำนวนท ๔๒ รูป ออกรับบิณฑบาตร ณ บริเวณหน้ามหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 114 ครั้ง