อบรมจัดทำเอกสารการสอน

   วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน เพื่อเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร การนำศักยภาพของบุคลากรแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อนำไปถ่ายทอดในกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตลอดจนเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดเนื้อหาสาระในรูปแบบ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หนังสือ วิจัยหรือบทความประเภทต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้มีสติปัญญาและคุณธรรม  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ๑.๓ อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และสามารถบูรณาการพุทธนวัตกรรมกับกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม เรียนรู้เทคนิค วิธิการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และนำเสนออย่างมีระบบ ถูกต้องทั้งเนื้อหาและรูปแบบ และส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และคณาจารย์ที่เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น บรรยาย เรื่อง เทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน เพื่อเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งวิชาการ
   ในการจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๔๗ รูป/คน แบ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรจำนวน ๑๗ รูป/คน บุคลากรสายวิชาการจำนวน ๓๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 80 ครั้ง