สอบวิพากษ์งานวิจัย

   วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนรายวิชาการวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย (204310) และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (200308) ของนิสิตระดับชั้นปีที่ 3 
   คณะกรรมการสอบโดย พระรชต กตปุญฺโญ, พระชรันดร์ ธีรวโร, พระมหากิตติ กิตฺติเมธี, ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์, อาจารย์สุทธิพงษ์ อุพลเถียร


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 90 ครั้ง