พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรฯ

   วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ วัดธาตุ พระอารามหลวง และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อน และพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๖  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา"สามเณรบัณฑิต รุ่นที่ ๓" จำนวนท ๔๑ รูป ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
   โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และวัดธาตุพระอารามหลวง เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์
   โดยจัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชนที่เขาร่วมโครงการคือ กิจกรรมบรรพชาสามเณร, กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะภาษา ศิลปะ การใช้ชีวิต, กิจกรรมธุดงค์ธรรมยาทตาระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร ใช้เวลา ๓ วัน และกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตในด้านต่างๆ โดยมีเยาวชนชายเข้าร่วมบรรพชาจำนวน ๔๑ รูป ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 82 ครั้ง