พิธีมุทิตาสักการะฯ

   วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ้าคณะภาค ๕, รองแม่กองบาลีสนามหลวง เมตตาเป็นประธานพิธีมุทิตา สักการะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน ตั้งและเลื่อนสมศักดิ์ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา ตามบัญชีรายนามพระครูสัญญาบัตร ผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ บริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้ว ตามมติมหาเถรสมาคม สมควรได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จึงเลื่อนให้
    พระครูสุตธรรมภาณี (สำนวน ป.ธ.๓) วัดเจติยภูมิ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ
    พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ (บัวฮอง) วัดธาตุ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก
    พระครูปัจฉิมวรานุกูล (ไพศาล) วัดดาวดึงส์ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท
    ให้ พระมหาประกาศ ๕ ประโยค วัดบ้านเสือกินวัว จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสิริปริยัติบัณฑิต
    ให้ พระมหาประพันธ์ ๔ ประโยค วัดศรีสุมังคลาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูปริยัติมงคลบัณฑิต
    ให้ พระมหาปพน ๖ ประโยค วัดเทพปูรณาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูศรีปริยัติบัณฑิต
    ให้ พระมหามิตร ๔ ประโยค วัดโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต
   ณ มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 124 ครั้ง