อบรมการบริการอย่างมืออาชีพ

   วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเมตตามอบหมายให้พระอุดมปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริการอย่างมืออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   บุคลากรจัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการบริหารงาน องค์กรหรือหน่วยงานใดๆ ก็ตามจะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร ซึ่งหมายถึง บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคน การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย 
   ส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ภายใต้กิจกรรมที่ : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริการอย่างมืออาชีพ” วิทยากรอบรมโดยนางสาวปารวี แก้วมณีชัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรสายปฏิบัติการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาทักษะการบริการอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา และบทบาทสมมติ

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย บุคลากรสายปฏิบัติงานสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑๓ รูป/คน  สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑๔ รูป/คน วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จำนวน ๕ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๓๒ รูป/คน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 83 ครั้ง