แผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ

   วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเมตตาเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ภายใต้การจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาเขตขอนแก่น ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวดที่ ๒ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx  ซึ่งวิทยาเขตขอนแก่นได้มีการขับเคลื่อนโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานที่วิทยาเขตขอนแก่นได้กำหนดไว้ โดยได้กำหนดทิศทางและออกแบบตามหมวดต่างๆ ประกอบด้วย 
๑.การจัดทำโครงร่างองค์กร 
๒. หมวดที่ ๑ การนำองค์กร 
๓. หมวดที่ ๒ กลยุทธ์ 
๔. หมวดที่ ๓ ลูกค้า 
๕. หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
๖. หมวดที่ ๕ บุคลากร
๗. หมวดที่ ๖ ระบบปฏิบัติการ 
๘. หมวดที่ ๗ ผลลัพธ์
   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหมวดต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการดำเนินงานของวิทยาเขตขอนแก่น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของการออกแบบกิจกรรม คือ หมวดที่ ๒ กลยุทธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้มีการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม Work Shop การจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวดที่ ๒ โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายและนำกระบวนการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด ๓๑ รูป/คน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง