ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๗

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญสตรี พ.ศ.๒๕๔๒ และเพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงออกประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เรียกเก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร)
   ๑.๑ ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ๑,๐๐๐ บาท
   ๑.๒ ค่าทำบัตรนิสิตใหม่ ๑๕๐ บาท
   ๑.๓ ค่าคู่มือนิสิต ๒๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เรียกเก็บเป็นรายปีการศึกษา)
   ๒.๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ ๓๐๐ บาท
๓. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา (เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา)
   ๓.๑ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยในขณะศึกษารายวิชา
   ก) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท
   ข) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท
   ๓.๒ ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
     ๓.๒.๑ ภาคการศึกษาปกติ (หน่วยกิตละ)
      ๓.๒.๑.๑ นิสิตบรรพชิตและแม่ชี ภาคปกติ ๒๕ บาท
      ๓.๒.๑.๒ นิสิตคฤหัสถ์ ภาคปกติ ๕๐ บาท
      ๓.๒.๑.๓ นิสิตบรรพชิตและแม่ชี ภาคสมทบ ๑๕๐ บาท
      ๓.๒.๑.๔ นิสิตคฤหัสถ์ ภาคสมทบ ๒๕๐ บาท
      ๓.๒.๑.๕ นิสิตต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาไทย)
        ก) นิสิตบรรพชิตและแม่ชี ๓๐ บาท
        ข) นิสิตคฤหัสถ์ ๑๕๐ บาท
      ๓.๒.๑.๖ นิสิตต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
        ก) นิสิตบรรพชิตและแม่ชี ๑๕๐ บาท
        ข) นิสิตคฤหัสถ์ ๒๕๐ บาท
     ๓.๒.๒ ภาคฤดูร้อน (หน่วยกิตละ)
      ก) นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ ๑๕๐ บาท
      ข) นิสิตคฤหัสถ์ ภาคปกติ ๒๕๐ บาท
      ค) นิสิตบรรพชิต และนิสิตคฤหัสถ์ ภาคสมทบ ๓๐๐ บาท
     ๓.๒.๓ ค่าลงทะเบียนรายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ
     หน่วยกิตละ ๕๐๐ บาท
   ๓.๔ ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต ๕๐๐ บาท
   ๓.๕ ค่าบำรุงห้องสมุด ๓๐๐ บาท
   ๓.๖ ค่านิตยสารและสิ่งพิมพ์ ๔๐๐ บาท
   ๓.๗ ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๐๐ บาท
๔. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา (เรียกเก็บเฉพาะรายการ)
   ๔.๑ ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอาเซียน (ภาษาละ) ๓๐๐ บาท
   ๔.๒ ค่ารักษาสถานภาพ ภาคการศึกษาละ ๓๐๐ บาท
   ๔.๓ ค่าบัตรประจำตัวนิสิต กรณีขอทำใหม่ ๑๕๐ บาท
   ๔.๔ ค่าใบแสดงผลการศึกษา ชุดละ ๑๕๐ บาท
   ๔.๕ ค่าเอกสารการศึกษาต่อต่างประเทศ ชุดละ ๒๐๐ บาท
   ๔.๖ ค่าโอนย้ายสังกัดคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ ๒๕๐ บาท
   ๔.๗ ค่าหนังสือรับรองประเภทต่างๆ ชุดละ ๓๐ บาท
   ๔.๘ ค่าคืนสภาพนิสิต ๓๐๐ บาท
   ๔.๙ ค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปรับวันละ
(เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๔๕ วัน นับแต่วันครบกำหนด
๒๐ บาท
   ๔.๑๐ ค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ ๒๕๐ บาท
๕. ให้เก็บค่าโอนและเทียบโอนผลการศึกษา ตามข้อ ๓.๒
๖. ในกรณีนิสิตขอถอนการลงทะเบียนรายวิชา มหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาให้ ในทุกกรณี
๗. กรณีที่มีเหตุและความจำเป็นที่จะเก็บค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เสนอคณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี
๘. ให้ใช้ประกาศนี้ สำหรับนิสิตผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป หากประกาศใดที่เหมือนหรือขัดกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน


ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

(พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต)
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย